điện thoại mở lên nguồn nhưng không lên màn hình Archive