Fix lỗi màn hình iPhone bị rung bất thường. Archive